Navigation Menu+

ANZAC DAY Commemoration 25.04.2014

Posted on Kwi 28, 2014 by in Bez kategorii |

2014-04-25-12.09.32This annual, international commemoration is held each year on April 25th in locations all around the world. There are special services held to not only remember the fallen war heroes of the Australian and New Zealand Army Corps but also of all the brave men and women of all nations who gave their lives for the cause of their countries.

 Most importantly the commemoration ceremonies also focus on contemplation about how we should try to reduce armed aggression throughout the world. International co-operation and understanding are key to achieving a more peaceful and harmonious world.

Our Foundation “Poland – The Future” also believes strongly in those ideals and tries to help in achieving such goals thru building cultural bridges  by means of art, music and intellectual debates.

For this reason our Director, Mark Krawczynski, has attended every one of the ANZAC day Commemoration Ceremonies in Warsaw over the last 9 years. Four years ago he personally presented a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier on Pilsudski Square.

This year the after-event reception and debates were held at the New Zealand Embassy for almost 2 hours with many members of the international diplomatic corps attending.

The theme “Lest we Forget…..” not only refers to paying tribute to our fallen war heroes but it also encourages us to remember that war is a terrible weakness of the human race and that we should always remember to avoid armed conflict and instead build international understanding and build cultural bridges and mutual respect between nations.

Our Foundation “Polska Przyszlosc” will always keep those goals at the forefront of all its acitvities.

Mark Krawczynski

PL

Uroczystość „Anzac Day” odbywa się co roku 25 kwietnia w różnych lokalizacjach na całym świecie. Te specjalne obchody  upamietniają nie tylko poległych bohaterów wojennych Armii Australii i Nowej Zelandii, ale również wszystkich dzielnych mężczyzn i kobiety wszystkich narodowości, którzy oddali swoje życie dla sprawy swoich krajów.

 Najważniejszym celem ceremonii jest kontemplacja i skupienie nad staraniami dotyczącymi zmniejszenia zbrojnej agresji na całym świecie. Międzynarodowa współpraca i zrozumienie jest kluczem do osiągnięcia bardziej spokojnego i harmonijnego świata.

Nasza Fundacja „Polska The Futurewierzy również silnie w te ideały i stara się pomóc w osiągnięciu tych celów i buduje mosty kulturowe poprzez sztukę, muzykę i debaty intelektualne.

Z tego powodu dyrektor Fundacji , Mark Krawczynski, uczestniczy w uroczystościach  ANZAC Day w Warszawie w ciągu ostatnich 9 lat. Cztery lata temu osobiście złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego w imieniu społeczności australijskiej w Polsce.

W tym roku po ceremoniach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyło się  spotkanie w ambasadzie Nowej Zelandii, gdzie w ciekawych dyskusjach uczestniczyli weterani wojenni i wielu przedstawicieli międzynarodowej dyplomacji.

Motyw Lest We Forget …..” odnosi się nie tylko do składania hołdu naszym poległym bohaterom wojennym, ale także zachęca nas, aby pamiętać, że wojna jest straszną słabością rodzaju ludzkiego i że powinniśmy zawsze robić wszystko, aby unikać konfliktu zbrojnego, a zamiast tego tworzyć międzynarodowe zrozumienie i budować mosty kulturowe i wzajemny szacunek między narodami.

Nasza Fundacja Polska Przyszłośćzawsze będzie utrzymywać te cele, na czele wszystkich aktywności.

Mark Krawczynski